Feedback

Wie zitten er achter Leren van Gedrag

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft samen met het PI consortium, bestaande uit de Pedologische (onderzoeks-) instituten, de daaraan verbonden scholen en LECSO (Landelijk Expertise Centrum Speciaal onderwijs) een onderzoeksprogramma ’Gedrag en passend onderwijs’ opgesteld. In 2015 tot 2017 is het PI consortium  begonnen met de vraagarticulatie voor dit programma in het onderwijsveld. Het doel was zicht te  krijgen op de problemen die leraren ervaren bij de aanpak van leerlingen met gedragsproblemen en op de onderwijsbelemmeringen die deze leerlingen ervaren.

 

In oktober 2017 heeft het PI consortium een plan ingediend voor de opzet van een platform voor kennisdeling gekoppeld aan het onderzoeksprogramma ‘Gedrag en passend onderwijs’. Het platform kennisdeling vormt een onderdeel van de totale infrastructuur van kennisdeling van het NRO.

 

Het kennisplatform organiseert actieve kennisdeling: ontmoetingen tussen onderzoekers en praktijkdeskundigen die vanuit dezelfde urgentie maar vanuit verschillende invalshoeken oplossingen willen vinden voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag en sociale ontwikkeling. Het kennisplatform werkt op basis van de bevindingen van verschillende onderzoeken op het gebied van  effectieve kennisdeling en netwerkleren.

 

Op deze website verzamelt het PI-consortium alle relevante informatie over de onderzoeken binnen het thema ‘Gedrag en passend onderwijs’, ander aan dit thema gerelateerd onderzoek en informeert ze over de activiteiten die worden georganiseerd rond kennisdeling. Daarnaast wordt via links de verbinding gelegd met de kennisinfrastructuur van de NRO.