Feedback

Van verdichting naar verlichting

21-10-2019 / Judith Stoep, Senior projectmanager/docent

Passend onderwijs vraagt om begeleiding en ondersteuning bij leren, die aansluiten bij de mogelijkheden en beperkingen van een leerling. Dat ‘op maat’ maken van het onderwijs vraagt al geruime tijd veel van leerkrachten, zowel in het PO als in het SO. In alle onderwijssectoren lijkt met name gedragsproblematiek van de leerlingen een verklarende factor te zijn, van het gevoel van verdichting van de leerlingproblematiek en verzwaring van de werkdruk die leerkrachten ervaren sinds de invoering van de Wet passend onderwijs.

lees meer

Binnen het onderzoeksproject ‘Van Verdichting naar Verlichting’ richten we onze aandacht op de vaak vergeten onderliggende factor van veel gedragsproblemen van leerlingen, namelijk de complicaties die optreden in de communicatie van de leerling met zijn omgeving. Met een kennisclip leggen we uit welke rol communicatie speelt bij gedragsproblemen in de klas en welke technieken leerkrachten kunnen inzetten om gedragsproblematiek via succesvolle communicatie te voorkomen en te verminderen en daarbij meer competentie te ervaren.

 

Een overzicht van deze bewezen effectieve technieken is ook te vinden in een infographic. Voor meer informatie over de rol van communicatie in gedrag en een uitgebreide beschrijving van de technieken, verwijzen we u naar het overzichtsartikel dat we over dit thema schreven.

 

Het onderzoeksproject ‘Van verdichting naar verlichting’ maakt onderdeel uit van de subsidieronde Gedrag en Passend Onderwijs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (projectnummer 405-18-633). De opbrengsten komen voort uit een samenwerkingsverband tussen het Expertisecentrum Nederlands en de opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

lees minder
Judith Stoep
Senior projectmanager/docent. Expertisecentrum Nederlands/Radboud Universiteit
toon op kaart

Wie kan jou hier nog meer over vertellen

Van verdichting naar verlichting - Kennisclip

Downloads

Van verdichting naar verlichting
Thematisch overzichtsartikel
Judith Stoep
Senior projectmanager/docent. Expertisecentrum Nederlands/Radboud Universiteit
Judith Stoep is taalwetenschapper met expertise over de ontwikkeling van taal- en leesvaardigheid bij kinderen uit verschillende sociaal-economische groepen, voortvloeiend uit haar promotieonderzoek naar beginnende geletterdheid en de rol van leerkrachten en ouders in dit proces. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) heeft in het verlengde hiervan haar aandacht, met onderwerpen als taalstimulering, voorlezen, meertaligheid en ouderbetrokkenheid. Ze heeft daarnaast praktijkgericht onderzoek gedaan naar interventies voor kinderen met spraak-, taal- en communicatiestoornissen (cluster-2).   Judith combineert haar werkzaamheden voor het Expertisecentrum Nederlands met haar aanstelling bij de Radboud Universiteit als docent/onderzoeker/liaison officer bij Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen. Ze schreef dit overzichtsartikel samen met Joyce Gubbels (Expertisecentrum Nederlands), Maartje Radstaake en Stijn Deckers (Radboud Universiteit) en Eline Prijs (Expertisecentrum Nederlands).